• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziny: 664717
  • Do końca roku: 158 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Środa, 2017-07-26

Imieniny: Anny, Mirosławy

TERMINARZ TRZECIOKLASISTY

Trzecioklasisto! Już niedługo rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej prezentujemy terminarz rekrutacyjny, który ułatwi Wam przejście przez proces rekrutacji. 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w        postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 21 czerwca 2017 do 24 lipca 2017
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t. ust. 7 ustawy o systemie oświaty. do 22 czerwca 2017  ---------------
3.

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia , w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do szkoł:

a) szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego w szkole gimnazjalnej ogólnodostępnej, do prób sprawności fizycznej;

b) szkoły gimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do sprawdzianu kompetencji językowych;

c) oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, do sprawdzianu kompetencji językowych;

d) oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji, do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 2 do 12 maja 2017 do 24 lipca 2017
4.

Przeprowadzenie: 

a) prób sprawności fizycznej;

b) sprawdzianu kompetencji językowych;

c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 15 do 31 maja 2017 do 27 lipca 2017
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych i sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. do 5 czerwca 2017 do 28 lipca 2017
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 do 27 czerwca 2017 ---------------
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 30 czerwca 2017 do 1 sierpnia 2017
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 7 lipca 2017 14 sierpnia 2017 
9. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 14 sierpnia 2017
10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a wprzypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 do 23 sierpna 2017
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 19 licpa 2017 24 sierpnia 2017
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 20 lipca 2017 25 sierpnia 2017