• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 901235
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Kalendarium

Wtorek, 2019-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Obowiązujące zmiany dotyczą kształcenia zawodowego (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, kwalifikacyjne kursy zawodowe) i ogólnego (liceum ogólnokształcące).

Liceum ogólnokształcące (LO)

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata. Ukończenie liceum ogólnokształcącego nie daje żadnych kwalifikacji zawodowych jego absolwentom, ale umożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, który jest przepustką do ubiegania się o status studenta na uczelniach wyższych. Absolwenci zaś z wykształceniem średnim, lecz bez zdanego egzaminu maturalnego, mogą podjąć naukę w szkołach policealnych bądź na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nauka w liceum ogólnokształcącym w klasie pierwszej jest kontynuacją edukacji rozpoczętej w gimnazjum. Wszystkie przedmioty są na poziomie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej wszyscy uczniowie nadal uczą się języka polskiego, matematyki, dwóch języków obcych oraz obowiązkowo uczęszczają na zajęcia z wychowania fizycznego. Po ukończeniu klasy pierwszej muszą zdecydować, których przedmiotów będą uczyć się w zakresie rozszerzonym (od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę i które są ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym). Jednym z tych przedmiotów musi być historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś jeżeli nie wybierze on biologii, chemii, fizyki czy geografii na poziomie rozszerzonym wtedy będzie realizował przedmiot uzupełniający przyroda. Zgodnie z nową podstawą programową w liceum ogólnokształcącym przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Przy wyborze profilu klasy ważne jest, aby absolwent gimnazjum zorientował się, jakie są wymagane przedmioty na maturze, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów, np. jeśli uczeń chce zostać prawnikiem dobrym wyborem powinna okazać się klasa o profilu humanistycznym bądź prawniczym.

 

 Technikum

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń, który zdecyduje się na ten typ szkoły ponadgimnazjalnej – wybiera zawód (np. technik informatyk, technik analityk, technik elektryk), w którym zdobywa kwalifikacje (tytuł zawodowy: technik) i wykształcenie średnie wraz z maturą.

Absolwent technikum ma wiele możliwości dalszego rozwoju – wybór zależny jest od samego absolwenta oraz jego potrzeb i możliwości. Są to:

- nauka na studiach wyższych (kierunki mogą być tematycznie powiązane z wyuczonym w technikum zawodzie bądź całkiem inne),

- praca w wyuczonym zawodzie,

- połączenie pracy ze studiami (w trybie niestacjonarnym),

- zdobywanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jak i również w szkole policealnej.

W technikum, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 07.02.2012 r., realizowane jest kształcenie ogólne w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym (realizacja przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w zakresie podstawowym i rozszerzonym).

Podczas nauki w technikum uczeń zobowiązany jest do wyboru dwóch przedmiotów, które są ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i są związane z kształceniem w danym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia (w zdecydowanej większości przypadków uczniowie będą realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo).

Podczas 4-letniej nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe w wymiarze od 4 do 8 tygodni – w zależności od zapisu w podstawie programowej dla danego zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy u pracodawców bądź w centrach kształcenia praktycznego.

W zawodach nauczanych w technikach (podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej) zostały wyodrębnione kwalifikacje. Aby uczeń otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musi on potwierdzić wszystkie kwalifikacje w zawodzie (zdać egzaminy zawodowe i otrzymać świadectwa potwierdzające dane kwalifikacje w zawodzie) i uzyskać odpowiednie wykształcenie.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. Uczeń sam wybiera zawód, w którym chce się uczyć. Wybór tej szkoły jest odpowiedni dla uczniów, którzy chcą zdobyć konkretny zawód a następnie wejść na rynek pracy, jako wykwalifikowany pracownik. Program obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

W ZSZ istotną rolę odgrywa kształcenie praktyczne – w ciągu trzech lat nauki uczeń zrealizuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych, u pracodawców bądź w centrach kształcenia praktycznego.

Po ukończeniu ZSZ uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, pod warunkiem, że zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyskany dyplom umożliwia absolwentom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.

Każdy zawód szkolnictwa zawodowego ma wyodrębnione kwalifikacje – ich liczba jest różna dla poszczególnych zawodów, np.:

- zawody z jedną kwalifikacją: sprzedawca, ogrodnik, cukiernik, kucharz, fryzjer, fotograf;

- zawody z dwoma kwalifikacjami: elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter mechatronik, mechanik maszyn i urządzeń drogowych;

- zawód z trzema kwalifikacjami: monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (już od drugiej klasy) bądź zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Warto pamiętać, że ukończenie ZSZ nie zamyka drogi do kontynuacji nauki na studiach wyższych.